Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Τσιώτα Λουκία & ΣΙΑ ΟΕ in Athina

Open map

10:45:32

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Τσιώτα Λουκία & ΣΙΑ ΟΕ

Charilaou Trikoupi 7Α, Athina
Open

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
Sunday-
7Α, Charilaou Trikoupi, 106 78, Athina, GR Greece
Contacts phone: +30 21 0522 6000
Website: www.ergasiacenter.gr
Latitude: 37.9827067, Longitude: 23.7328047
Larger map & directions

Comments 1

Nearest Health

722 m

Human Stasis

Fokionos 12, Athina
1.178 km

Λόγος & Έργο Ψυχής

Armeni Vrela 17, Athina
2.35 km

IASI

Tithonou 7-9, Athina
6.887 km

Ψυχίατρος Παπαθανασίου Γιώργος - Νευρολόγος Τριανταφύλλου Σωκράτης

Agias Lavras 6, Chaidari
6.928 km

Ασκληπιος Διαγνωση ΕΠΕ - Διαγνωστικο κεντρο

Agoniston Stratopedou Chaidariou 118, Chaidari
6.932 km

Ιατρική Διάγνωση Χαϊδαρίου

Agoniston Stratopedou Chaidariou 118-120, Chaidari

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeConvenience storeCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4