Κωτσόβολος – Κομοτηνή in Komotini

Open map

10:45:54

Κωτσόβολος – Κομοτηνή

Ορφέως 20 - 22, Komotini
Open

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
SundayClosed
Ορφέως 20 - 22, Komotini 691 00, Greece
Contacts phone: +30 21 0289 9999
Website: www.kotsovolos.gr
Latitude: 41.118811, Longitude: 25.402603
Larger map & directions

Comments 5

 • Christine Deltsidou

  Christine Deltsidou

  ::

  Poli kali exipiretisi

 • Kostas Gkartzonikas

  Kostas Gkartzonikas

  ::

  THE BEST

 • Manolis Antonakakis

  Manolis Antonakakis

  ::

  σχετική καλή ποικιλία για μικρή πόλη, και θετικό ότι το κατάστημα είναι ανοιχτό έως αργά κάθε μέρα

 • Moisis Sklavopoulos

  Moisis Sklavopoulos

  ::

  δυσκολία στην εξυπηρέτηση μέσα στο κατάστημα. η πληρωμή δόσεων πελατών σχεδόν μόνιμα είναι εμπόδιο στο να εξυπηρετηθεί η να ρωτήσει κάτι, η να εξοφλήσει κάτι ο πελάτης

 • Konstantinos Sta

  Konstantinos Sta

  ::

  Πολύ καλή εξυπηρέτηση. Πολύ κακό που ζητάνε μεταφορικά και πότε δεν κατάλαβα τι είναι αυτά τα έξοδα φακέλου (κάπως έτσι το λένε και τα προσθέτουν στην τιμή ) όταν το κάνεις με δόσεις,ενώ όταν το παραγγελνεις από το σαιτ δεν υπάρχει κανένα από αυτά

Nearest Electronics store

28 m

f@ik - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ermou 14, Komotini
78 m

ELECTRONET - ΓΑΝΙΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

17, Eleftheriou Venizelou, Komotini
97 m

Alpha Terra Electronics & Computer Systems

Mpizaniou 15, Komotini
168 m

Devrim Electric

Kanari 22, Komotini
190 m

FOTO CENTER DIGITAL

Ioanninon 78, Komotini
257 m

TechnoSA

Charilaou Trikoupi 54, Komotini
258 m

Studio City Photography

Leoforos Vasileos Pavlou 9, Komotini
327 m

Tech Works

Α. Παπαδήμα 23 69132, Komotini
378 m

TELLSHOP ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Leoforos Iroon 1940 1941 7, Komotini
390 m

Katastima NET

Leoforos Iroon 1940 1941 7, Komotini
501 m

FlyNet

Λεωφ. Ηρ. 1940 1941 23,Κομοτηνή 691 00, Komotini
522 m

GETITNOW.GR - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Νικολάου Ζωίδη 68, Komotini
42.872 km

Κωτσόβολος – Ξάνθη

Γ. Κονδύλη 15 & Λευκίπου, Xanthi
42.948 km

ELECTRONET - ΚΥΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕ (ΥΠ/ΜΑ)

& ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Avdiron 37, Xanthi
42.974 km

Marketelectrics.gr

Θερμοπυλών 19Α, Xanthi
43.07 km

SINGER

Smirnis 4-6, Xanthi
43.176 km

Foto Star

Ηρώων Κύπρου 75, Xanthi
43.21 km

Seven Video Net Xanthis E.E.

28is Oktovriou 244, Xanthi
43.335 km

Photo Flash Φανίδης

Andreou Dimitriou 13, Xanthi
49.987 km

TSAMIS ELECTRONICS

Irinis 29, Alexandroupoli
50.388 km

Alpha Information Technology S.A.

Leoforos Dimokratias 39, Alexandroupoli

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeConvenience storeCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4