Κωτσόβολος – Κομοτηνή in Komotini

Open map
Local time:
00:20:41
Closed

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
Ορφέως 20 - 22, Komotini 691 00, Greece
Contacts phone: +30 21 0289 9999
Website: www.kotsovolos.gr
Latitude: 41.118811, Longitude: 25.402603
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Christine Deltsidou

  Christine Deltsidou

  ::

  Poli kali exipiretisi

 • Kostas Gkartzonikas

  Kostas Gkartzonikas

  ::

  THE BEST

 • Manolis Antonakakis

  Manolis Antonakakis

  ::

  σχετική καλή ποικιλία για μικρή πόλη, και θετικό ότι το κατάστημα είναι ανοιχτό έως αργά κάθε μέρα

 • Moisis Sklavopoulos

  Moisis Sklavopoulos

  ::

  δυσκολία στην εξυπηρέτηση μέσα στο κατάστημα. η πληρωμή δόσεων πελατών σχεδόν μόνιμα είναι εμπόδιο στο να εξυπηρετηθεί η να ρωτήσει κάτι, η να εξοφλήσει κάτι ο πελάτης

 • Konstantinos Sta

  Konstantinos Sta

  ::

  Πολύ καλή εξυπηρέτηση. Πολύ κακό που ζητάνε μεταφορικά και πότε δεν κατάλαβα τι είναι αυτά τα έξοδα φακέλου (κάπως έτσι το λένε και τα προσθέτουν στην τιμή ) όταν το κάνεις με δόσεις,ενώ όταν το παραγγελνεις από το σαιτ δεν υπάρχει κανένα από αυτά

Nearest Electronics store:

f@ik - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ermou 14, Komotini
electronics_storeRead More

3eng Informatics Cyta Spot

Komotini 691 00, Filikis Eterias 19, Komotini
electronics_storeRead More

Euronics Γανίτης

Βενιζέλου 17, Κομοτηνή
electronics_storeRead More

📑 All categories in Greece

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4