Φαρμακείο Γεώργιος Α. Χατζάκης in Athina

Open map

10:45:44

Φαρμακείο Γεώργιος Α. Χατζάκης

Akadimias 66, Athina
Open

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
SundayClosed
66, Akadimias, 106 79, Athina, GR Greece
Contacts phone: +30 21 0362 5924
Latitude: 37.9828566, Longitude: 23.7332808
Larger map & directions

Comments 0

Nearest Pharmacy

112 m

Nikolopoulou Mpermpou Eleni

Solonos 97, Athina
132 m

Ioannidis, Nikolaos, Sole Shareholder Co. Ltd

Fidiou 10, Athina
175 m

Fatmacy

Emmanouil Benaki 22, Athina
216 m

Drouga G Panagiota

Ippokratous, Athina
271 m

Ligkoni Agni

Skoufa 64, Athina
276 m

Rouchota Rigopoulou Theodora ke Rouchotas Charalampos

Didotou 39, Athina
382 m

Box2Box | Χώρος υγείας και ομορφιάς

Solonos 60, Athina
470 m

Pharmakeio

Stournari 2, Athina
503 m

Pharmacy Athina Markaki

Veranzerou 23, Athina
509 m

Chatzi Aliki

28is Oktovriou 27, Athina
514 m

Bus Station

Platia Omonias 19, Athina
544 m

Tzamaloukas Panagiotis Tsolakidis Georgios OE

Stadiou 10, Athina
617 m

Vlachou Papachristou Maria Vlachos Konstantinos OE

Stournari 53, Athina
637 m

Moschakis Alexandros

Chalkokondili 46, Athina
687 m

Theodoridis Savvas Ke Sia

Voulis 7, Athina
700 m

Καψωτης Τασος

Averof 3, Athina
748 m

Siarampi Chariklia

Leoforos Kamaterou 12, Athina
772 m

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. - ΣΚΟΥΤΕΛΗ Ε. ΟΕ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26)

Pireos, Panagi Tsaldari 26, Athina
785 m

Gerokostopoulou Zorzani Maria

Athinas, Athina
807 m

Ntaifotis I Dimitrios

Aristotelous, Athina
853 m

Matsaidoni Maria

Agiou Konstantinou 37, Athina
908 m

Daniil Panagiota

Liosion, Athina
960 m

Vamvakas Nikolaos Papageorgiou Dimitra OE

Dinokratous 8, Athina
993 m

Giotopoulou Vera

Mavromichali 135, Athina
1.039 km

Kampouras Konstantinos

Ipirou 44, Athina
1.043 km

Farmacia Christofidou

Karolou 22, Athina

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeConvenience storeCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4