Ξενοδοχείο “ΕΛΠΙΔΑ” in Serres

Open map
Local time:
15:41:04
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
66, Leoforos Merarchias, 621 25, Serres, GR Greece
Contacts phone: +30 2321 059311
Website: www.elpida-hotel.gr
Latitude: 41.0853234, Longitude: 23.5445954
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Georgie Georgiadis

  Georgie Georgiadis

  ::

  Very nice and decent

 • Hüseyin Bağcı

  Hüseyin Bağcı

  ::

  Tuvaletlerde taharet musluğu yok terlik yok tv kanalları uluslararası değil kahvaltı çeşidi az şampuanlar ve bırakılan sabunlar kalitesiz duş alınan kısım çok ilkel

 • George Chatzigeorgiou

  George Chatzigeorgiou

  ::

  Affordable luxury!

 • Zoran Milovanovic

  Zoran Milovanovic

  ::

  Very good hotel

 • Leo Sassano

  Leo Sassano

  ::

  No

Nearest Lodging:

Sofia's House 1 - Serres

Olympus 8, Serres
lodgingRead More

Ξενοδοχείο Γαλαξίας Σέρρες - Hotel Galaxy Serres

Panagi Tsaldari 1, Serres
lodgingRead More

Ξενοδοχείο Elena

Tsalopoulou 7, Serres
lodgingRead More

HOTEL METROPOLIS

Dionisiou Solomou 49, Serres
lodgingRead More

📑 All categories in Greece

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4