Διάβαση Πεζών Με Σηματοδότη in Nea Ionia

Open map

22:06:35

Διάβαση Πεζών Με Σηματοδότη

Leoforos Irakliou, Nea Ionia
No info

🕗 opening times

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Leoforos Irakliou, 111 43, Nea Ionia, GR Greece
Contacts phone: +30
Latitude: 38.032812, Longitude: 23.744431
Larger map & directions

Comments 0

Nearest Airport

709 m

Διάβαση Πεζών Με Σηματοδότη

Λεωφ, Δεκελείας 70-78, Nea Chalkidona
4.471 km

ο ανθρωπος σας παροχες υπηρεσιων

Simopoulou 1, Athina
6.345 km

Airport Limos Limousine Services

12, Karagiorgi Servias, Athina
6.42 km

Athens Airport TAXI | George Taxi Cab

πλατεία Συντάγματος, Athina
11.333 km

Athens Private

Flemingk 23, Moschato

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeConvenience storeCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4