Διάβαση Πεζών Με Σηματοδότη in Nea Ionia

Open map
Local time:
22:38:50
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
Leoforos Irakliou, 111 43, Nea Ionia, GR Greece
Contacts phone: +30
Latitude: 38.032812, Longitude: 23.744431
Larger Map & Directions

Comments 0

Nearest Airport:

Διάβαση Πεζών Με Σηματοδότη

Λεωφ, Δεκελείας 70-78, Nea Chalkidona
airportRead More

ο ανθρωπος σας παροχες υπηρεσιων

Simopoulou 1, Athina
airportRead More

Airport Limos Limousine Services

12, Karagiorgi Servias, Athina
airportRead More

Athens Airport TAXI | George Taxi Cab

πλατεία Συντάγματος, Athina
airportRead More

📑 All categories in Greece

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4