ο ανθρωπος σας παροχες υπηρεσιων in Athina

Local time:
10:07:12
Open

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
1, Simopoulou, 115 22, Athina, GR Greece
Contacts phone: +30 21 0644 2406
Website: oanthroposas.blogspot.gr
Latitude: 37.9938044, Longitude: 23.7568208
Larger Map & Directions

Comments 0

Nearest Moving company:

Χρυσός Μεταφορές Μετακομίσεις

Χρυσός Μεταφορές Μετακομίσεις

Panormou 52, Athina
moving_companyRead More
Βαρώνος Μεταφορική Α.Γερογιάννης

Βαρώνος Μεταφορική Α.Γερογιάννης

Panormou 23, Athina
moving_companyRead More

Μεταφορική Βώσσος

Megalou Spileou 7, Athina
moving_companyRead More
AscoMetaforiki

AscoMetaforiki

Patriarchou Ieremiou 43, Athina
moving_companyRead More

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Katrami 14, Athina
moving_companyRead More
THEOCHARIS Mover

THEOCHARIS Mover

Panagiotara 7, Athina
moving_companyRead More

📑 All categories in Greece

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4