ο ανθρωπος σας παροχες υπηρεσιων in Athina

Open map

22:02:57

ο ανθρωπος σας παροχες υπηρεσιων

Simopoulou 1, Athina
Closed

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
SundayClosed
1, Simopoulou, 115 22, Athina, GR Greece
Contacts phone: +30 21 0644 2406
Website: oanthroposas.blogspot.gr
Latitude: 37.9938044, Longitude: 23.7568208
Larger map & directions

Comments 0

Nearest Airport

2.843 km

Athens Airport TAXI | George Taxi Cab

πλατεία Συντάγματος, Athina
2.845 km

Airport Limos Limousine Services

12, Karagiorgi Servias, Athina
4.471 km

Διάβαση Πεζών Με Σηματοδότη

Leoforos Irakliou, Nea Ionia
4.55 km

Διάβαση Πεζών Με Σηματοδότη

Λεωφ, Δεκελείας 70-78, Nea Chalkidona
8.888 km

Athens Private

Flemingk 23, Moschato

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeConvenience storeCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4