ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ in Athens

Coronavirus disease (COVID-19) Situation

Confirmed cases

1735

Deaths

73

22:28:03

GreeceΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
No info

🕗 opening times

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Athens 117 44, Greece
Contacts phone: +30
Larger map & directions
Latitude: 37.9577006, Longitude: 23.7285979

Comments 5

 • Dionisios Messinis

  Dionisios Messinis

  ::

  Είναι σημείο διασταύρωσης μετρό τραμ λεωφορείου ταξί. Έχει AΤΜ Εθνικής και Πειραιώς. Έχει 2 εισόδους. Η μία έχει μόνο σκάλες ή κεντρική έχει κυλιόμενες μόνο για να ανέβεις. Υπάρχει ασανσέρ. Γύρω του έχει αρκετά μαγαζιά όπως φούρνους ζαχαροπλαστείο, wind ,vodafone, φωτογραφείο, σούπερ μάρκετ , περίπτερα και καφετέριες κλπ.

 • Pierros Zevolis

  Pierros Zevolis

  ::

  Clean place, easy transportation to many areas of Athens, there are some cafe, bars and restaurants around the station.

 • GreeceYou Lei

  GreeceYou Lei

  ::

  lot of stairs ways down

 • ΝικοςΑλιφραγκης ΥποψΕυρωβΑνεξάρτητουςΕλληνες
 • Δημητρης Σαρκετζης

  Δημητρης Σαρκετζης

  ::

  Clean but dull. Connection with tram

Nearest Subway station

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeConvenience storeCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4