Banker i Grækenland

Lokal tid:
14:55:12
Alpha Bank Ακαδημίας

Alpha Bank Ακαδημίας

Akadimias 56, Athina
bankLæs mere
Εθνική Τράπεζα Σόλωνος

Εθνική Τράπεζα Σόλωνος

Solonos 75, Athina
bankLæs mere
Attica Bank S.A.

Santaroza 7, Athens

Santaroza, Athina
bankLæs mere
Santaroza 5, Athens

Santaroza 5, Athens

Santaroza, Athina
bankLæs mere
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΜ

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΜ

Omonoia 41, Athina
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Grækenland

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning