Begravelse hjem i Grækenland

Lokal tid:
22:27:31

Funeral Gregory Tsolakidis

Acharnon 23, Αθήνα, Αττική
funeral_homeLæs mere
Alexiou ceremonies

Alexiou ceremonies

Ippokratous 150, Athina
funeral_homeLæs mere

Giannakopoulos, A., - Grafeio Teleton S.A.

Dinokratous 49, Athina
funeral_homeLæs mere

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ

Acharnon 75, Athina
funeral_homeLæs mere
Grafeio teletes tranos

Grafeio teletes tranos

Lomvardou 101, Athina
funeral_homeLæs mere
teletes tranos gkyzi

teletes tranos gkyzi

Γκύζη 19 & Λομβάρδου 101, Γκύζη Αθήνα
funeral_homeLæs mere

📑 Alle kategorier i Grækenland

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning